۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

عدم امنیت دیپلمات ها غیر قانونی و محکوم است VVMIran 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de   
  www.bashariyat.de    
کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات
از کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد
عدم امنیت دیپلمات ها غیر قانونی و محکوم است
‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای‌بین‌المللی جهانی - مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷
      
ماده ۲۳ - مصونیت اماکن
۱ - اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود باین اماکن را خواهند داشت.
۲ - ‌- الف) دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن‌متزلزل نگردد، اتخاذ نماید.
- ب) در صورتیکه اماکن مأموریت مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به‌عمل خواهد آورد.
۳ - اماکن مأموریت و اسباب، اثاثیه و سایر اموال موجود در آن و وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش، مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی‌خواهد بود.
ماده ۲۵ - مصونیت بایگانی و اسناد ماموریت از تعرض
‌بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود. ‌
ماده ۲۸ - مصونیت از تعرض
‌رؤسای مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از تعرض مصون خواهند بود و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را توقیف یا بازداشت نمود. دولت پذیرنده ‌با افراد مذکور رفتار محترمانه‌ای که در شأن آنهاست، خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هر گونه تعرض به شخص و آزادی یا حیثیت ‌آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص معترض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد نمود.
ماده ۲۹ - مصونیت محل اقامت و اموال
۱ - محل اقامت خصوصی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مانند اماکن مأموریت، مصون و مورد حمایت خواهد بود.
۲ - اسناد و مکااتبات رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت و همچنین با رعایت بند ۲ ماده ۳۰،  اموال آنها  نیز مصون خواهد بود.
337
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر