۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

حقوق اقوام و ملیت ها در ایران

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

حقوق اقوام و ملیت ها در ایران
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
دکتر گلمراد مرادی:  محقق و نويسنده و عضو کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد
آیا ما ایران چند ملیتی را برسمیت می شناسیم؟
حمید حمیدیپژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
اقوام و ملل از منظر حقوق بشر
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
  
زمان شنبه 18 یونی ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر