۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

دفاعيات شهابی و وکيل او در دادگاه امروز

بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 209 زندان اوين رسيده است،امروز چهارشنبه 4 خرداد 90 بعد از يک سال تعلل و کارشکنی مقامات قضايی و امنيتی و ادامه ی بازداشت بی دليل وی ،دادگاه محاکمه ی رضا در شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی برگزار گرديد.
در اين دادگاه رضا و وکيلش،آقای مسعود شفيعی با استدلال و بسيار صريح و محکم اتهامات واهی طرح شده عليه رضا شهابی را رد کردند و خواستار اعلام حکم برائت و آزادی فوری نامبرده شدند.
قابل ذکر است که دستگاه قضايی در يک دروغ و تعلل آشکار علت ادامه ی بازداشت رضا را عدم توانايی خانواده برای توديع وثيقه اعلام کرده اند و اين موضوع با اعتراض وکيل مدافع قرار گرفته است و در واقع ادامه ی بازداشت شهابی تنها به دليل خواست غير قانونی مقامات قضايی و امنيتی بوده و اين موضوع که خانواده نميتوانسته اند وثيقه توديع کنند دروغی آشکار و بهانه ای بيش نيست.اين در حالی است که هم اکنون برای رضا وثيقه ی 60 ميليون تومانی گرو گذاشته شده و اعضای خانواده پيشتر اعلام کرده بودند برای توديع وثيقه ی صد ميلون تومانی نيز اعلام آمادگی ميباشند.
همچنين نماينده ی دادستان در يک اقدام خلاف عرف قضايی جاری و حتا بر خلاف به اصطلاح قوانين خودشان هنگامی که استدلالات رضا و وکيلش را در مورد دواتهام شنيده است درخواست اعلام يک ماده ی اتهامی ديگر خارج از کيفرخواست نموده که اين مورد مورد اعتراض وکيل قرار گرفته است؛ اما به نظر ميرسد نماينده ی دادستان و دستگاه قضايی برای ادامه ی آزار و اذيت شهابی و خانواده اش قصد دارد اين ماده ی اتهامی را نيز به قاضی پيشنهاد کنند.
رضا شهابی در حالی که به شدت منع ميشده است تا با کسی صحبت نکند در ميان جمع خانواده و دوستان به محوطه ی دادگاه برده شد و تنها دختر خردسال وی توانست برای چند ثانيه و در حالی که به شدت گريه ميکرد وی را بغل کند.مامورين اطلاعاتی از تماس ديگران با رضا جلوگيری کردند و حتا توسط قاضی صلواتی جازه داده نشد که همسر و خواهر و برادر رضا او را ملاقات کنند و يا در جلسه ی دادگاه حاضر شوند.
با اين حال رضا شهابی با روحيه ی بسيار عالی و در حالی که بر دستانش دستبند زده شده بود با چهره ای خندان برای همگان دست تکان داد و پی در پی بوسه نثار جمع کرد.
رضا شهابی کارگر و عضو هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد اکنون به مدت يک سال است که بی دليل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران دربند است و تا کنون به دلايل واهی و بارها دادرسی وی به تعويق افتاده بود. منبع: روشنگری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر