۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

بيانيه کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی به مناسبت اولين سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و دوستانش

نهادهای حقوق بشر، مجامع جهاني، نيروهای مترقی و آزاديخواه ، مردم متمدن و شريف
ايران و مردم مبارز و دموکراسی طلب خلق کرد

سال گذشته رژيم حاکم در روز يکشنبه 19 ارديبهشت با يک سبعيت ناگهانی 5 تن از
فرزندان رشيد و برومند اين سرزمين را مظلومانه به اعدام سپرد.
پنج تن از ستارگان ، (فرزاد کمانگر ، شيرين علم هويی ، فرهاد وکيلی ، علی حيدريان
و مهدی اسلاميان ) ستارگانی که « نمايندگان ندا و فرياد آزاديخواهی مردم کرد و
ايران » بودند به دار آويخته شدند .
در اين سالی که گذشت اين رژيم با تهديد فشار بر زندانيان سياسی و مدنی کرد و پلومب
اموال آنان و آزار و اذيت خانواده های آنها، سرکوب را تجديد نموده است و ميخواهد از
اين رهگذرمردم را به سکوت و جنبش را به عقب باز گرداند و ايران را به قبرستان آرام
تبديل نمايد.
همکنون 13 زندانی ساسی و مدنی کرد محکوم به اعدام هستند که از جمله آنها شيرکو
معارفی و حبيب لطيفی در انتظار اجرای حکم اعدامشان ميباشند. در سحرگاه 19 ارديبهشت
سال گذشته پنج از فرزندان راه آزادى و سنبل مقاومت در زندانهاى رژيم را در سحرگاهى
بى روح و در اوج بى خبرى در زندان اوين به دار اوخيتن ، كه نشانه بارز ديگری از
درماندگی رژيم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت زندانيان سياسی و خيزش
آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران و كردستان بود.
از اين رو تمامی ملتمان و تمامی انسان های آزاديخواه و دموکرات را فرامی خوانيم
که در سالگرد اين عزيزان از شکوه اين شهدا و تمامی شهدای راه آزادی انسان دفاع کنند
و سکوت در برابر اين اقدامات غيرانساني، از سوی هيچ وجدان بيداری نبايد پذيرفته شود
و از تمامى مردم ايران و بخصوص مردم مبارز كردستان ميخواهيم که 19 ارديبهشت را به
روز عليه اعدام تبديل کنند و با اعتراض خود اعدام فعالان سياسى را محكوم كرده و به
سران رژيم اعلام نمايند كه فرزندان آنها در زندانها تنها نخواهند بود .
در پايان ما به عنوان کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی از کليه نهادهای فوق و
مجامع بين امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستيم زيرا جان ، مال و امنيت
زندانيان سياسی و مدنی کرد در خطر جدی ميباشد. و همان گونه که روز به روز بر آمار
فعالين کرد محکوم به اعدام افزوده ميشود و دستگاه قضايی و امنيتی رژيم جمهوری
اسلامی در پی اعدام يکايک اين فعالين ميباشد بر اين اساس مداخه موثر و حمايت تمامی
انسانهای آزاده و مجامع بين المللی در مقطع حساس کنونی از زندانيان سياسی ومدنی کرد
،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی ديگری ميباشد.

14 اردیبهشت 1390    15:45
روشنگری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر