۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

فضاي ديكتاتوري و اختناق در دانشگاه سراسري اراك
زنان ايران :اراك -  رئيس دانشگاه سراسري اراك فردي است به نام صادقي كه در دانشگاه, ديكتاتوري اعمال ميكند و با همه چيز و همه كس مخالف است. طرح تفكيك جنسيتي را در اين دانشگاه ميخواهد به اجرا در بياورد . در اتاقهاي سايت دانشگاه بين دختران و پسران دانشجو تيغه كشيده است . به دانشجويان اجاز نميدهد ماشين به دانشگاه بياورند. همه دانشجويان از دستش شاكي هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر