۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

حقوق بشر و مردم کرد
   ماده اول  کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
حقوق بشر و مردم کرد
فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
اریز داراپورفعال سیاسی
آغاز کشتار ملت کرد
حمید حمیدی: پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
مرزهای نقض حقوق بشرکجاست و معیارهای آن کدامند؟
داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان یکشنبه 28 آگوست ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی کلن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر