۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه


ماده سیزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. ....
ماده پانزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
1- دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می شناسند:
الف) مشارکت در زندگی فرهنگی      
ب ) برخورداری از مزایای پیشرفت های علمی و کاربردی آن
ج ) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده است.
...
حقوق بشر و مردم بلوچ

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
حسن نایب هاشمفعال و مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی
محتوای اسناد بین المللی در مورد حقوق مذهبی و زبانی گروه های اتنیک
عبدالستار دوشوکی: رئیس مرکز مطالعات بلوچستان – لندن
وضعیت حقوق بشر در بلوچستان
داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان شنبه 10 سپتامبر ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر