۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

پیام جمعيی از جوانان : ما دينمان را تغيير داديم

article pictureخداوند آزادي را آفريد و انسان زندان را. انسان توسط خداوند آزاد خلق شد و هر انساني آزاد است تا دين و اعتقاداتش را خود انتخاب كند. هر كسي حق دارد كه وقتي به سني رسيد كه مي تواند تصميم بگيرد، دينش را برگزيند و ما هم چنين كرديم. ما تغيير دين داديم زيرا ديني كه دروغ بگويد و آدم بكشد و تجاوز كند و به زور آزاديهاي مردم را له و لگدمال كند و به همه شان هم افتخار كند نمي خواهيم. ما جمعي از جوانان پس از تحقيق به اديان مهر و مانوي و زرتشتي و مسيحي تغيير دين داديم. دين مهر كه مهر و محبت و دوستي را تبليغ مي كند و دين اشو زرتشت كه به جاي شمشير روشنگري نسبت به جهل و تاريكي را سفارش مي كرد. دين مانوي كه پيامبرش سربه دار شد، اما حاضر نشد ديگران را بر دار كند و خشونت را مجاز شمرد. دين مسيحي چون به جدايي دين از سياست اعتقاد دارد و دين محبت و نوع دوستي مي باشد. ما به اين نتيجه رسيديم كه بحث از نوع اسلام در كشورمان ديگر بيفايده است و هر كس بنا بر سليقه خود تفسيري از اسلام بكند مثل گذشته نتيجه نميدهد و بايد ديني نو انتخاب كنيم كه از اول تكليفش را با خشونت و ستم و دروغ و جدايي دين از سياست روشن كرده باشد. از جوانان و نسل جديد دعوت ميكنيم كه به ما بپيوندند تا بيشتر از اين بخاطر دين پدرانمان بدبخت و ضد بشريت نشده ايم.

جمعی از جوانان جنبش مدني ايران زمين
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر