۱۳۹۰ مرداد ۲۳, یکشنبه

اعتصاب پارچه فروشان وارد سيزدهمين روز خود شدبه گزارش ايران كارگر : اعتصاب پارچه فروشان بازارهمچنان ادامه دارد صحبت هاي عسگري رئيس امورمالياتي كشورسر اينكه پارچه فروشان بهانه گيري ميكنند و بجاي اعتصاب و بستن مغازه ها بيايند پاي ميزمذاكره بازاريان مي گويند ما كه از روزاول گفته ايم  كه براي رسيدگي به مسائل ما مسئولين و هركسي را كه دولت مشخص ميكند تشريف بياورند به بازاردرحضورهمه كسبه پارچه صحبت كنند تا هم مشكلات ما را بشنوند و هم ازنزديك مشكلات ما را ببينند ، درحالي كه آقاي عسگري و دولت بحث رسيدگي به مسائل مارا ندارد و ميگويند اول ماليات چهاردرصد برارزش افزوده را همه بپردازند بعدهم ازابتداي سال 88يعني سه سال گذشته را هم بپردازند بعد ما صحبت ميكنيم و قانون بايستي اجرا شود ، وي تاكيد كرد ما هم گفتيم كه اگردولت و اداره مالياتي ميخواهد مشكلات ما را حل كند تشريف بياورد بازاردرجمع بازاريان پارچه فروش و ما هيچوقت چندنفر ازخودمان را مشخص نميكنيم تا با آنها جدا صحبت شود زيرا تجربه طلا فروشان را داريم كه هفت نفر ازهيئت و نمايندگان طلا فروشان را دولت دستگيركرد و بعد هم طلا فروشان را ترساند و ساكت كرد ، ما بصورت جمعي صحبت ميكنيم و تا به خواسته هاي خودمان هم نرسيم دست ازاعتصاب برنخواهيم داشت . لازام به ذكراست كه اعتصاب بازارازدوشنبه 11-5-90شروع شده و تا امروز22-5-90همچنان ادامه دارد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر