۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

گزارشی از شرايط اسفناک در زندان قزلحصار


كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها: گزارش ذيل را يكي از زندانيان درقزلحصار براي كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان وبازداشتي ها ارسال كرده است كه آنرا عيناً در ذيل مياوريم.
زندان قزلحصار زنداني است كه در آن انواع جرائم عادي و افراد مختلف با جرمهاي گوناگون در آنجا نگهداري ميشوند. دراين زندان بيش از22هزار زنداني با جرايم مختلف زنداني مي باشند . قزلحصار داراي بندهاي مختلفي ازجمله بند اعتياد وبند اشرار وبند نوجوانان وبندي موسوم به واحد كارگري است.
تقسيم بنديها براساس سن ونوع جرم افراد دربندهاي مختلف انجام گرفته اما بعضا نيز اين تقسيمات و جداسازي ها معناي خودش را از دست ميدهد و هر طور كه مأموران و مسؤلين زندان دلشان بخواهد زندانيان را جاداده و يا از محل هاي خود جدا ميكنند.
دررابطه با وضعيت جا و محل استقرار زندانيان حداكثرظرفيت هربند400 نفرمي باشد ولي تا 800 و900 نفردراين بند ها زندانيان جا داده شده اند وبه صورت فشرده دراين بندها بدون داشتن حداقل امكانات بسرمي برند .هرزنداني بعدازاينكه ازقرنطينه به بند منتقل ميشود،هيچ جا و مكان مناسبي براي استراحت و تختي براي خوابيدن ندارد و امكان تخت براي استراحت به وي داده نمي شود.اين موضوع در بين زندانيان جا افتاده است كه اگر زنداني شانس بياورد تازه بعد از سه تا شش ماه، پس ازورود به وي تخت داده ميشود.شكل و شيوه اين تقسيم تخت نيز بر اين اساس است كه بايستي يك زنداني آزاد شود تا تخت وي را بر اساس سابقه ورود به زنداني ديگري بدهند. دراين مدت،سه تا شش ماهه، زنداني بايستي درراهرو ها ومكانهاي غيربهداشتي بخوابد. قابل ذكر است كه بعضاً زندانيان براي امرارمعاش تخت خود را به ديگران به مبلغ 100هزارتومان مي فروشند واگرزنداني پولي نداشته باشد بايد چندين ماه درنوبت داشتن تخت بماند.
يكي از واحد هاي زندان به جرايم سنگين مواد مخدر اختصاص دارد . مسئؤلين زندان به اين زندانيان قرص متادون مي دهند وازطرف ديگر به راحتي مواد مخدر با همكاري مسئؤلين ونگهبانان زندان به داخل زندان وارد ميشود و به قيمت گران به زندانيان مي فروشند.
هدف اصلي حكومت واردكردن موادمخدر ونيز دادن متادون به زندانيان جلوگيري ازاعتراضات آنها مي باشد وبا اين شيوه ضد انساني سرگرمي كاذب ايجاد ميكنند تا كسي اعتراضي نكند وبراي درمان بيماري زنداني اقدامي نمي كنند .همچنين در بعضي از مواقع كه شيوع بيماريهاي كشنده در زندان گسترش پيدا ميكند،ازطرف زندان رسما به زندانيان سرنگ براي تزريق موادمخدرداده ميشود،بعضاً نيز اين عمل انجام نميگيرد و زندانيان مجبور ميشوند كه از سرنگ نفرات ديگر استفاده كرده و دچار بيماريهاي مختلف ميگردند.
يكي ازشيوه هاي رايج وراحت واردكردن مواد به زندان ازطريق مسئؤلين زندان مي باشد . اين افراد پول از خانواده زنداني و يا زنداني مي گيرد ومواد را به وي تحويل مي دهد خريد وفروش مواد درزندان چندين برابر بيرون اززندان مي باشد وبراي زندانبانان منبع درآمد جدي و زيادي مي باشد .
دربند كودكان جوانان زير 20سال زنداني مي باشند دراين بند انواع فساد رايج است .مسئولين زندان نيز يكي از عوامل اصلي فساد اخلاقي و ترويج آن در بين زندانيان هستند.
شيوه هاي تنبيه در تابستان و زمستان از طرف زندانبانان فرق ميكند و براي تنبيه زندانيان ، آنها را ازصبح تا ظهر وبعدازظهر تاعصر درمحوطه زندان زيرآفتاب نگه مي دارند ودرزمستان درهواي سرد همين روش را با انواع توهين و فحش و ناسزا بكارمي گيرند .
ازنظربهداشتي زندانيان دروضعيت بسيار نامناسبي بسر مي برند بطوريكه همه زندانيان به انواع بيماريهاي پوستي و قارچي مبتلا گرديده اند،همچنين وجود حشرات مختلف در بند و زندان فراوان است، ازجمله شپش در بين زندان فراوان به چشم ميخورد.اين نمونه ها گوشه هايي از وضعيت زندانيان عادي در زندان قزلحصار است كه هيچكدام با قوانين حقوق انسان مطابقت ندارد و تنها و تنها از طريق مسئولين اين حكومت بر عليه زندانيان اعمال ميشود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر