۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

ايران كارگر- اعتصاب و همبتگي صنف پوشاك بازار تهرانبه  گزارش ايران كارگر : اعتصاب و همبستگي صنف پوشاك بازارتهران درحمايت تظاهرات  صنف قماش  بازارتهران: ازساعت 0900امزوزشنبه بالغ بر15000هزارنفر ازپارچه فروشان بازارتهران درمحل بازارقماش نزديك امام زاده زيد دست به راهپيمايي و تظاهرات زدند. يكي ازبازاريان به خبرنگار ايران كارگرگفت ،همزمان بااين راهپيمايي و تظاهرات صنف پوشاك بازارتهران نيز درحمايت و پشتيباني ازخواسته هاي برحق بازاريان به آنها پيوسته و مغازه هاي خود را بستند ، قابل ذكراست كه ازشروع تظاهرات امروزنيروهاي سركوبگرانتظامي كه تعداد آنها بالغ بر 40نفر ميشد درگلوبندك و خيابانهاي منتهي به بازارمستقرشده بودند ولي جرات هيچگونه واكنش و اقدامي را پيدا ننمودند  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر