۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

سرکوب انسانیت در شهر اشرف را محکوم می کنیمسرکوب انسانیت در شهر اشرف را محکوم می کنیم

ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ھر کس حق دارد که شخصيت حقوقی او در ھمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
 ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند..

سرکوب انسانیت در شهر اشرف را محکوم می کنیم
فراخوان
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری:  10,00 . الی 14,00 شنبه 23./04./2011
محل برگزاری .لیمبورگ، میدان اروپا، خیابان ورنر زینگر
Werner Senger str .vordem Europa Platz - Limburg
   برگزار کننده: معصومه اعلمی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی گیسن و لیمبورگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر