۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

بازداشت یک شهروند کرد در سردشت توسط ادارە اطلاعات


بنا بە گزارش فعالان دمکراسی و دفاع ازحقوق بشر در ایران دیروز شنبە دوم اردیبهشت مامورین ادارە اطلاعات شهرستان سردشت پس از هجوم بە منزل شخصی آقای محمد امین قرنی شهروند کرد ساکن روستای بیوران از توابع این شهرستان و پس از بازرسی و تفتیش منزل وی و ایجاد جو رعب و وحشت در بین ساکنین آن خانە ، نامبردە را بازداشت و بە ادارە اطلاعات این شهرستان منتقل کردەاند .
این در حالیست کە نامبردە در طی سە ماه اخیر چندین بار توسط مامورین امنیتی این شهرستان دستگیر و بازداشت شدە است و هر بار پس از بازجویی و اعمال فشارهای روحی و روانی بر او و اعضای خانوادە وی و پس از گذشت چند روز آزاد گردیدە است .
در گفتگویی کە خبرنگار ما از ایران با یکی از اعضای نزدیک بە این خانوادە انجام دادە است آمدە است کە : از سال 88 و پس از ناآرامیها و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران این خانوادە و در راس آنها آقای محمد امین قرنی پدر این خانوادە از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این شهرستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتەاند و با توجە بە اینکە یکی از اعضای این خانوادە هم اکنون متواری است ، اما بازهم فشارها و آزار و اذیت بر این خانوادە همچنان ادامە دارد . وی افزود کە آقای قرنی از اوضاع جسمانی مناسبی برخوردار نیست و این نگرانی میرود کە بازداشتهای مکرر وی و نیز فشارهای روحی و روانی اعمال شدە بر وی سلامتی ایشان را در معرض خطر جدی قرار دهد . ایشان ادامە دادند کە : گمان این مسئلە میرود کە آقای قرنی در خصوص اتهامات وارد شدە بر فرزند متواریشان اینچنین تحت فشار و آزار و اذیت مامورین امنیتی این شهرستان قرار داشتە باشند .
گزارش ارسالی از فعالین دمکراسی و حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر